لوگو chemitp
En
لوگو chemitp
En

منو

گروه محصولات

...
...
...

ست نسلر نیتروژن آمونیاک ریجنت HACH کد 2458200

Nessler Reagent Set for measuring Nitrogen-Ammonia

ویژگی های کالا

 • دسته بندی : نیتروژن آمونی - نسلر
 • کد کالا: 2458200
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 0.02 تا 2.50 میلی گرم بر لیتر بر حسب NH3-N
 • سازنده: hach
 • تعداد تست : 250
 • متد آزمایش : 8038
 • نوع ماهیت ماده : محلول

مشخصات فنی

ویژگی های فنی
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 0.02 تا 2.50 میلی گرم بر لیتر بر حسب NH3-N
 • تعداد تست : 250
 • متد آزمایش : 8038
 • نوع ماهیت ماده : محلول

مشخصات کلی

ست ریجنت اسپکتروفتومتری نسلر کمپانی هک

2458200  - Nessler Reagent Set for measuring Nitrogen-Ammonia

 

محلول و ست معرف تست نیتروژن-آمونیا با استفاده از متد Nessler از کمپانی HACH آمریکا با پارت نامبر 2458200 و روش آزمایش به شماره 8038 جهت اندازه گیری مقدار آمونیک در پسابها و آبها و آب دریا و فاضلابها کاربرد دارد. این ست در سه بطری ارائه میگردد و در بازه اندازه گیری 0.02 تا 2.50 میلی گرم بر لیتر بر حسب NH3-N با استفاده از دستگاههای اسپکتروفتومتر کمپانی هک کاربرد دارد.

این ماده برای اندازه گیری نیتروژن-امونیاک بر حسب NH3-N با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و متد و روش کار نسلرNessler  کاربرد دارد. ماده مذکور با استفاده از دستگاههای اسپکتروفتومتر با استفاده از متد شماره 8038 کمپانی HACH در آبها، پساب ها و فاضلاب ها کاربرد داشته و مورد تایید USEPA می باشد. در صورت انجام تست بر روی نمونه های پساب و آب دریا ، هضم و تقطیر مورد نیاز می باشد. دامنه اندازه گیری آزمایش از 0.02 تا 2.5 میلیگرم در لیتر بر حسب NH3_N می باشد.

نکـته: بروز رنگ قهوه ای در طول پروسه تست یک مسئله معمولی بوده و این رسوب خطایی در تست ایجاد نمیکند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی
 • متد تستمتد تست نسلر Nessler method
 • پارامتر مورد اندازه گیریآمونیاک Ammonia
 • دستگاههای قابل استفادههمه دستگاههای فتومتری و اسپکتروفتومتری کمپانی HACH به غیر از دستگاه DR800 و پاکت کالریمتر II

اطلاعات ایمنی

  توجــه:  

این ماده شامل ترکیبات جیوه دار می باشد. دفع و انهدام پسماند بایستی بر اساس قوانین زیست محیطی صورت پذیرید.

GHS06 GHS05 GHS09